Aerial Yoga Teacher Training 2024

Skolotāju apmācību grupa tiek komplektēta, provizoriski datumi apmācībām:

Piektdiena, 9.08.;
Sestdiena, 10.08;
Svētdiena, 11.08.;

Piektdiena, 23.08.;
Sestdiena, 24.08.;
Svētdiena, 25.08.

Rīga.

Aerial Yoga skolotāju apmācība

Aerial Yoga ir jauns un jautrs jogas veids, apvienojot tradicionālo jogu ar gaisa akrobātiku.

Izmantojot zīda šūpuļtīklu, iespējams atklāt jaunas spējas un sajūtas. Aerial Yoga nodarbības vērstas uz stiepšanās un plastikas uzlabošanu, koncentrēšanās spēju un balansa uzlabošanu, fitnesa un akrobātiskiem elementiem. Un tas viss gaisā!

Apmācību laikā tiek apgūts:

 • Aerial Yoga pamata pozas un kustības;
 • Aerail Yoga kustību tehnika un precizitāte, vingrojumu drošība;
 • Aerial Yoga nodarbību uzbūve;
 • Aerial Yoga nodarbību veidošana, vadīšana un kustību mācīšana citiem;
 • Aerial Yoga šūpuļtīklu uzstādīšana un kopšana.

 

Mācību programma:

(visas kustības un pozas izmantojot Aerial Yoga šūpuļtīklu)

 • Stiepšanās;
 • Spēks;
 • Līdzsvars;
 • Neapgrieztās pozas;
 • Apgrieztās pozas;
 • Saistība ar klasisko jogu;
 • Akrobātiskie elementi;
 • Kombināciju veidošana;
 • Mācīšanās mācīt;
 • Nodarbību uzbūve;
 • Patstāvīga nodarbību izveide, attīstība, pilnveide;
 • Tehnika, drošība;
 • Inventārs - šūpuļtīkls, stiprinājumi, variācijas.

Mācīšanās grafiks:

Aerial Yoga kustību apguve praktiski un teorētiski, apgūto kustību nostiprināšana un papildināšana, pašprakse.

Apmācību beigās eksāmens – Aerial Yoga grupu nodarbības vadīšana un rakstiskā daļa.

Pasniedzēja - Adele Škuta.

Aerial Yoga skolotājā, fitnesa trenere, dejotāja, studijas Aerail Yoga Riga dibinātāja. Katru dienu, vadot individuālas un grupu nodarbības, izveidojusi savu, uzlabotu Aerial Yoga nodarbības veidu, kurā apvienotas praksē uzkrātās zināšanas, klientu vēlmes un vajadzības, strādājot ar pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem. Katram skolotājam ir savs unikāls mācīšanas stils, harizma, attieksme pret nodarbībām un attiecības ar klientiem. Adele ir atradusi  savu veidu, kā gan pašai, gan saviem klientiem gūt labsajūtu, izaugsmi un gandarījumu nodarbībās, kā arī ilgi pēc tām.

 

Apmācības paredzētas iepriekš sertificētiem jogas skolotājiem.

Pamata līmeņa apmācības pieaugušajiem;

24 stundu programma;

Pasniedzējas izveidota programma;

Licencēta neformālā izglītība;

Pēc apmācībām tiek izsniegts sertifikāts;

Mācību materiāli ir iekļauti;

Ir iespējams pasūtīt savu šūpuļtīklu, cena 230 eiro*


*pasniedzējiem 35% atlaide - 149,50


Valoda:

Latviešu un angļu


Cena:

Laikus: 850 eiro  750 eiro,
(piesakoties un veicot priekšapmaksu 250 eiro 150 eiro apmērā ne vēlāk kā mēnesi pirms apmācībām);

Standarta: 950 eiro  850 eiro
(piesakoties un veicot apmaksu mēneša laikā pirms apmācībām).

 Atlaide vasaras skolotāju apmācībām ārā.

Lūdzu, sazinieties, ja rodas kādi jautājumi!

Facebook, Instagram: Aerial Yoga Riga

Tel.: 29809006, Adele

Aerial Yoga Teacher training

Aerial Yoga is new, fun yoga type, which combines traditional yoga and air acrobatics.

By using silk hammocks, it is possible to learn new skills and experience new sensations. Aerial Yoga is focused on stretching and body plasticity, focus skills and balance, fitness, and elements of acrobatics. And all of this in the air!

In this training course you will learn:

 • Aerial Yoga basic postures and movements;
 • Aerial Yoga movement technics and their precision, safety during exercises;
 • The structure of Aerial Yoga class;
 • Leading Aerial Yoga class and teaching others;
 • Setting up and maintaining Aerial yoga hammock.

 

Training program:

(In all of the movements and postures we will be using Aerial Yoga hammock)

 • Stretching;
 • Non-reversed postures;
 • Reversed postures;
 • Elements of acrobatics;
 • Applying combinations;
 • Teaching others;
 • Class structure;
 • Technics, safety;
 • Inventory – hammock.


Schedule:

Learning Aerial Yoga movements practically and theoretically, strengthening the knowledge and expanding it, self-practice.

Exam at the end of the training – Leading Aerial Yoga class for group and writing part.

The instructor – Adele Škuta.

Aerial Yoga teacher, fitness trainer, dancer and founder of Aerial Yoga Riga. By teaching individual and group classes daily, she has created her own, unique and improved type of Aerial Yoga. It is the use of gained knowledge for expectations and needs of the clients, by working with adults, youth and children.

Every instructor has its teaching style, charisma, attitude for classes and connection with clients. Adele has found her own way of sharing the feeling of well-being, growth, and satisfaction in classes and long after them.


This training course is for certified yoga instructors only.

Basic training level for adults;

24 hour long program;

After finishing this training course you will receive a certificate;

Learning matirials are included;

Is it possible to order your own hammock, full price is 230 euro*


*35% discount fof teachers - 149,50
Language:

Latvian and English


Price:

Early Bird: 850 euro  750 euro;

Regular: 950 euro  850 euro;

Deposit: 250 euro  150 euro.

Discount for outdoor TT.

 

If any questions, don’t hesitate to ask!

Facebook, Instagram: Aerial Yoga Riga

Tel.: 0037129809006, Adele

Pieteikšanās/booking