Aerial Yoga Teacher training 

(ask about next TT)

Aerial Yoga skolotāju apmācība

Aerial Yoga ir jauns un jautrs jogas veids, apvienojot tradicionālo jogu ar gaisa akrobātiku.

Izmantojot zīda šūpuļtīklu, iespējams atklāt jaunas spējas un sajūtas. Aerial Yoga nodarbības vērstas uz stiepšanās un plastikas uzlabošanu, koncentrēšanās spēju un balansa uzlabošanu, fitnesa un akrobātiskiem elementiem. Un tas viss gaisā!

Apmācību laikā tiek apgūts:

 • Aerial Yoga pamata pozas un kustības;
 • Aerail Yoga kustību tehnika un precizitāte, vingrojumu drošība;
 • Aerial Yoga nodarbības uzbūve;
 • Aerial Yoga nodarbību vadīšana un kustību iemācīšana citiem;
 • Aerial Yoga šūpuļtīklu uzstādīšana un kopšana.

 

Mācību programma:

(visas kustības un pozas izmantojot Aerial Yoga šūpuļtīklu)

 • Plastika/stiepšanās;
 • Neapgrieztās pozas;
 • Apgrieztās pozas;
 • Akrobātiskie elementi;
 • Kombināciju veidošana;
 • Mācīšana citiem;
 • Nodarbības uzbūve;
 • Tehnika, drošība;
 • Inventārs - šūpuļtīkls.

Mācīšanās grafiks:

Aerial Yoga kustību apguve praktiski un teorētiski, pusdienu pauze, apgūto kustību nostiprināšana un papildināšana, pašprakse.

Apmācību beigās eksāmens – Aerial Yoga grupu nodarbības vadīšana un rakstiskā daļa.

Pasniedzēja - Adele Veinberga.

Aerial Yoga skolotājā, fitnesa trenere, dejotāja, studijas Aerail Yoga Riga dibinātāja. Katru dienu, vadot individuālas un grupu nodarbības, izveidojusi savu, uzlabotu Aerial Yoga nodarbības veidu, kurā apvienotas praksē uzkrātās zināšanas, klientu vēlmes un vajadzības, strādājot ar pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem. Katram skolotājam ir savs unikāls mācīšanas stils, harizma, attieksme pret nodarbībām un attiecības ar klientiem. Adele ir atradusi  savu veidu, kā gan pašai, gan saviem klientiem gūt labsajūtu, izaugsmi un gandarījumu nodarbībās, kā arī ilgi pēc tām.

 

Apmācības paredzētas iepriekš sertificētiem jogas skolotājiem.

Pamata līmeņa apmācības pieaugušajiem;

Četras dienas, 24 stundas;

Pēc apmācībām tiek izsniegts sertifikāts;

Mācību materiāli ir iekļauti.

Ir iespējams pasūtīt savu šūpuļtīklu, cena 200 eiro.


Valoda:

Latviešu un angļu


Cena:

Laikus: 700 eiro;

Parastā: 800 eiro.

Depozīts - 200 eiro.

 

Vieta:

Rīga, Kalnciema iela 40, 3.stāvs


Lūdzu, sazinieties, ja rodas kādi jautājumi!


Konta numurs: LV70HABA0551022004274

Bankas kods: HABALV22 

Nosaukums: Adele Veinberga

Mērķis: vārds, uzvārds, apmācības un to datums


Facebook, Instagram: Aerial Yoga Riga

Tel.: 29809006

Aerial Yoga Teacher training

Aerial Yoga is new, fun yoga type, which combines traditional yoga and air acrobatics.

By using silk hammocks, it is possible to learn new skills and experience new sensations. Aerial Yoga is focused on stretching and body plasticity, focus skills and balance, fitness, and elements of acrobatics. And all of this in the air!

 

In this training course you will learn:

 • Aerial Yoga basic postures and movements;
 • Aerial Yoga movement technics and their precision, safety during exercises;
 • The structure of Aerial Yoga class;
 • Leading Aerial Yoga class and teaching others;
 • Setting up and maintaining Aerial yoga hammock.

 

Training program:

(In all of the movements and postures we will be using Aerial Yoga hammock)

 • Plasticity/stretching;
 • Non-reversed postures;
 • Reversed postures;
 • Elements of acrobatics;
 • Applying combinations;
 • Teaching others;
 • Class structure;
 • Technics, safety;
 • Inventory – hammock.

Schedule:

Learning Aerial Yoga movements practically and theoretically, lunch break, strengthening the knowledge and expanding it, self-practice.

Exam at the end of the training – Leading Aerial Yoga class for group and writing part.

The instructor – Adele Veinberga.

Aerial Yoga teacher, fitness trainer, dancer and founder of Aerial Yoga Riga. By teaching individual and group classes daily, she has created her own, unique and improved type of Aerial Yoga. It is the use of gained knowledge for expectations and needs of the clients, by working with adults, youth and children.

Every instructor has its teaching style, charisma, attitude for classes and connection with clients. Adele has found her own way of sharing the feeling of well-being, growth, and satisfaction in classes and long after them.


This training course is for certified yoga instructors only.

Basic training level for adults;

Four days, 24 hours;

After finishing this training course you will receive a certificate;

Learning matirials are included.

Is it possible to order your own hammock, price - 200 euro.


Language:

Latvian and English


Price:

Early Bird: 700 euro;

Regular: 800 euro.

Deposit - 200 euro.

 

Location:

Riga, Kalnciema street 40, 3rd floor

 

If any questions, don’t hesitate to ask!


Bank account: LV70HABA0551022004274

Bank code: HABALV22 

Name: Adele Veinberga

Add info: Name, Surname, TT and training date


Facebook, Instagram: Aerial Yoga Riga

Tel.: 0037129809006

Pieteikšanās/booking                                                                       Aerial Yoga Riga          +371 29809006          Pop-Up terase Krūzes ielā

 .